Om skogsbruk och vatten

Skog och vatten är två miljöer som formar Sverige. Genom våra stora skogar forsar en ofantlig mängd vatten i form av bäckar, åar och älvar. Detta tillsammans med alla sjöar, tjärnar och småvatten som det kryllar av över hela landet borde det ju vara uppenbart att skog och vatten båda är något vi verkligen måste värna om.

skog_och_vatten_416206630

Ett område där extra vikt bör läggas är skogsbruk. Detta kan och har även påverkat vattenmiljöer på många håll. Många som håller på med skogsbruk i ett avseende eller annat tar detta på stort ansvar och anser att man kan driva skogsbruk samtidigt som man håller högt miljöansvar.

Förutom att man måste tänka på hur terrängtransporter utförs måste man även vara noga med att tydligt utforma skyddszoner kring just vattenmiljöer. När träden närmast dessa miljöer avverkas försvinner även en del funktioner som vattensystemen förlitar sig på. Detta är allt från skugga till föda för vissa vattenlevande organismer.

En ordentligt utformat plan som satt upp tydliga mål för hur skog och vatten ska skyddas både på kort och lång sikt är viktigt för att skapa en bra grund för att man ska kunna bedriva ett miljömedvetet skogsbruk.

Skogsstyrelsen har till uppgift att skydda den svenska skogen genom att se till att skogspolitiken förverkligas och utförs av de som faktiskt äger och brukar denna. De rekommenderar bland annat att:

  • alltid lämna kantzoner med träd och buskar
  • lämna markberedningsfria zoner i närheten av vattenmijöer
  • undvika alla typer av skador på mark angränsande vattenmiljöer
  • minska slamtransporten när man håller på med dikningsåtgärder
  • bygga överfarter för vattenlevande djur så de kan ta sig fram

Skogsbruksåtgärder måste alltid övervägas i varje enskilt fall då omständigheterna kan innehålla en massa variabler. Både privata skogsägare och tjänstemän inom skogsbruket förväntas alltid ha detta i åtanke när något beslut görs angående skogsbruk.